Pozwolenia na budowę

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej pomocy przy uzyskiwaniu decyzji pozwolenia na budowę. Sprawnie, szybko i terminowo przygotujemy komplet wymaganych dokumentów (warunki, opinie, uzgodnienia, adaptację) składający się na tzw. projekt budowlany i uzgodnimy go we właściwym Wydziale Architektury.

Jakie inwestycje wymagają pozwolenia na budowę:

 • Budowa domu jednorodzinnego, wielorodzinnego
 • Budowa budynku gospodarczego, wiaty lub altany o powierzchni zabudowy powyżej 25 m2
 • Budowa basenu lub stawu o powierzchni powyżej 30 m2
 • Budowa domu letniskowego
 • Budowa instalacji gazowej
 • Budowa zjazdu z drogi publicznej
 • Dobudowa klatki schodowej, ganku
 • Nadbudowanie kondygnacji
 • Zmiana parametrów konstrukcji dachowej
 • Przebudowa domu np. w celu zmiany układu funkcjonalnego
 • Zmiana wielkości lub wybicie nowych otworów okiennych albo drzwiowych
 • Adaptacja poddasza użytkowego na cele mieszkalne połączone z jego przebudową
 • Budowa szamba i studni
 • Pozwolenie na budowę to dokument wydany przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w drodze decyzji administracyjnej na rozpoczęcie i prowadzanie budowy.

Otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę nie upoważnia do rozpoczęcia budowy. Decyzja musi stać się prawomocną, a dodatkowo na siedem dni przed rozpoczęciem budowy należy ten fakt zgłosić do nadzoru budowlanego i o ile nadzór nie wniesie sprzeciwu – można rozpoczynać budowę.
Integralną częścią decyzji pozwolenia na budowę jest projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, uprawnieniami wykonawców.

Pozwolenie na budowę Starostwo Powiatowe wyda w terminie 65 dni od daty złożenia kompletnego projektu budowlanego w 4 egzemplarzach z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami zależności od różnych uwarunkowań, w jakich znajduje się przedmiotowy teren inwestycji.

Decyzja pozwolenia na budowę jest ważna przez trzy lata od dnia wydania.

Uzyskanie decyzji może się wydłużyć o nieokreślony czas w sytuacji, kiedy organ wydający decyzję nałoży na inwestora, w formie postanowienia, obowiązek uzupełnienia braków formalnych lub projektowych w określonym terminie. Jeśli termin ten jest zbyt krótki na uzupełnienie braków projektowych, można zawiesić postępowanie, ale ilość dni, kiedy braki projektowe są uzupełnianie nie wliczają się do ustawowego czasu wydania decyzji.
Jeśli do określonego w postanowieniu dnia urząd nie otrzyma uzupełnienia, o które prosił może pozostawiać wniosek bez rozpatrzenia. W takiej sytuacji inwestor po usunięciu braków składa wniosek ponownie. Natomiast w sytuacji, kiedy inwestor sprosta wymaganiom określonym w postanowieniu urząd nie może odmówić wydania decyzji.

Pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy żadna ze stron nie odwołała się od decyzji w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Jeżeli wpłynie odwołanie, rozpoczęcie budowy będzie możliwe dopiero po orzeczeniu podtrzymującym wydaną decyzję przez organ drugiej instancji. Należy liczyć się też z możliwością skierowania sprawy do powtórnego rozpatrzenia i koniecznością oczekiwania na uprawomocnienie nowej decyzji.

Podkreślając nasze atuty „kompetencja rzetelność doświadczenie” zapraszamy do współpracy.