Warunki zabudowy

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej pomocy przy uzyskiwaniu decyzji warunków zabudowy. Sprawnie, szybko i terminowo przygotujemy komplet wymaganych dokumentów (warunki, opinie, projekt koncepcyjny i zagospodarowania terenu) i wystąpimy do właściwej jednostki o wydanie decyzji WZ.

Od 23 lipca 2022 r. obowiązują 242 plany miejscowe (74,8% powierzchni Krakowa), a sporządzanych jest 56 planów miejscowych.

Treści znajdują się na stronie biuletynu informacji publicznej Miasta Krakowa

plan-krakowa
aktualizacja 2022-09-10

Warunki zabudowy to dokument potocznie zwany „wuzetką”,

Dokument ten jest wydawany tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy na danym terenie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu (MPZP).
Decyzję o ustaleniu warunków zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta za pośrednictwem odpowiedniej jednostki, w zależności od organizacji gminy: wydział urbanistyki, geodezji czy planowania przestrzennego na wniosek inwestora.

Celem decyzji jest przystosowanie planowanej inwestycji do ładu przestrzennego, jaki znajduje się w danym terenie. Wynikiem decyzji są parametry określające geometrię budynku, jego linię zabudowy, geometrię dachu, wysokość budynku, wysokość elewacji, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, itp.

Czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy w teorii to dwa miesiące natomiast praktyka zdecydowanie odbiega od teorii i realny czas na uzyskanie decyzji WZ to około sześciu miesięcy.

Na proces uzyskania decyzji składa się wiele różnych opinii i analiza urbanistyczna.
Organ wydający decyzję WZ przed przystąpieniem do analizy prosi inne poszczególne instytucje o opinię w przedmiocie inwestycji objętej wnioskiem zgodnie z kompetencjami w trybie obowiązujących przepisów szczególnych z podaniem podstawy prawnej takie jak:

  • właściwym zarządcą drogi o dostęp do drogi publicznej
  • wojewódzki (miejski) konserwator zabytków – jeżeli teren objęty jest ochroną konserwatorską
  • dyrektorem parku narodowego, jeśli teren mieści się w obszarze parków lub ich otulin
  • wydziałem kształtowania środowiska, wydziałem właściwym w sprawach ochronny gruntów leśnych i rolnych

Decyzja WZ zostanie wydana, jeśli zostaną spełnione warunki wynikające z powyższych opinii poszczególnych instytucji i jeśli działka jest uzbrojona w wodę i prąd, posiada dostęp do drogi publicznej oraz co najmniej jedna sąsiednia działka jest zabudowana w taki sposób, by można było określić parametry zabudowy działki objętej wnioskiem.
Gdyby któryś z powyższych warunków nie został spełniony, urząd może odmówić wydania decyzji WZ.

UWAGA. Urząd może dokonać zawieszenia wydania decyzji na okres 9-ciu miesięcy, jeżeli w trakcie postępowania okaże się, że w danym terenie realizowany jest MPZP i niebawem ma wejść w życie. Jeśli MPZP nie wejdzie w życie z rożnych powodów lub zostanie zaskarżony to urząd wznawia postępowanie o wydaniu decyzji WZ po upływie 9-ciu miesięcy.

Wydana Decyzja ustająca Warunki Zabudowy jest ważna praktycznie bezterminowo chyba, że w między czasie wejdzie w życie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który jest dokumentem nadrzędnym nad decyzją WZ lub gdy inny wnioskodawca uzyska prawomocną decyzję pozwolenia na budowę na tej samej działce.

Wniosek o wydanie decyzji WZ może złożyć inwestor lub inna upoważniona w jego imieniu osoba z zachowaniem warunków wg załączników wniosku:

  • określić w tytule inwestycji zamierzenie, jakie będzie realizowane
  • określić granice terenu objętego wniosek (obiekty kubaturowe, wjazdy na teren inwestycji, sieci, o ile zamierzenie inwestycyjne obejmuje infrastrukturę techniczną
  • określić charakterystykę inwestycji obejmującej: zapotrzebowanie na wodę, energię i sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej. Zapotrzebowanie na poszczególne media (czy to w postaci informacji technicznej czy już konkretnych warunków) winno być wydane we właściwych zakładach odpowiedzialnych za poszczególne media. Stwierdzają oni, że istniejące sieci uzbrojenia terenu są wystarczające do realizacji planowanego przez nas obiektu albo, że planowana jest ich rozbudowa
  • określić charakterystyczne parametry zabudowy oraz jej przeznaczenie – należy je przedstawić w formie opisowej i graficznej (obiekty kubaturowe, maksymalną wysokość do kalenicy, geometrię dachu, powierzchnię zabudowy, ilość kondygnacji, powierzchnię sprzedaży – w przypadku obiektów handlowych itp. oraz określić wpływ inwestycji na środowisko.

Informacje te w sposób graficzny i opisowy należy wykonać na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej z zachowaniem obszaru terenu, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać (w skali 1:500 lub 1:1000).
Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty zwane załącznikami wniosków.

Wynikiem analizy jest projekt decyzji, który na tym etapie można jeszcze modyfikować.
Decyzję otrzymuje inwestor i strony postępowania (czyli sąsiedzi). Każda ze stron może wnieść swoje uwagi do warunków, zablokować wydanie decyzji w istniejącej formie. Każde uzasadnienie stron może wydłużyć wydanie warunków zabudowy, a w szczególnych przypadkach może doprowadzić do braku wydania decyzji.

Podkreślając nasze atuty „kompetencja rzetelność doświadczenie” zapraszamy do współpracy.