Warunki zabudowy krok po kroku

Czym jest dokument o ustaleniu warunków zabudowy, kto go wydaje i ile się czeka można dowiedzieć się z działu WARUNKI ZABUDOWY

Jak uzyskać decyzję o ustaleniu warunków zabudowy krok po kroku.

Podkreślmy, żeby uzyskać decyzję WZ działka inwestycyjna nie może być objęta ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania i muszą zostać spełnione warunki:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.
 • teren posiada dostęp do drogi publicznej.
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. t
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Dokumenty jakie należy uzyskać, aby złożyć wniosek o Warunki Zabudowy:

 • warunki MPWiK na dostawę wody i sposób odbioru ścieków
 • warunki TAURON
 • warunki PGNiG
 • warunki MPEC – opcjonalnie w zależności od potrzeb inwestycji
 • decyzję środowiskową – opcjonalnie, jeśli jest wymaga do danej inwestycji, i gdy teren inwestycji jest większy niż 5000 m2
 • mapę zasadniczą w oryginale nie starszą niż 3 miesiące
 • mapę ewidencyjną w oryginalnie nie starszą niż 3 miesiące
 • należny wypełnić wniosek który znajduje się na stronie bip Miasta Kraków

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy powinien zawierać:

 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub – w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
 • charakterystykę inwestycji obejmującą: określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów – potwierdzone we właściwych zakładach, określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej, określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
 • określenie powierzchni sprzedaży w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego.

Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących i wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszaru jak wyżej.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami.

W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy

UWAGA:
Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale
(art. 76 § 1 k.p.a.).

Opłaty
Opłata skarbowa:
1. Od decyzji o warunkach zabudowy – 107 zł
/UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego/.
2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17 zł